^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

За 26 години - 23% по-малко замърсяване в ЕС, 53% по-силна икономика

В периода 1990 – 2016 година Европейският съюз е успял да съкрати с 23% отделяните вредни емисии. Същевременно икономиката на ЕС бележи ръст от 53% за същия период от време. Тези данни бяха оповестени от Европейската комисия на конференцията на ООН за климата, която се провежда в Бон.

Съгласно статистиката, през 2016 година понижението на вредните емисии в ЕС е 0,7%, докато растежът на икономиката е 1,9%. А за периода 2013 – 2016 година Европейската система за търгуване на вредни емисии е генерирала 15,8 млрд. евро приход, като почти 80% от тези пари са или ще бъдат използвани в проекти за опазване на околната среда – главно обновяване на домове и проекти за въвеждане в експлоатация на ВЕИ.
Според Парижкото споразумение за климата, до 2030 година ЕС трябва да намали отделянето на вредни емисии с 40%.

"Две години след подписването на Парижкото споразумение, ангажиментът на ЕС до 2030 година да намали нивото на вредните емисии с 40% спрямо 1990 година. Вървим по план за изпълнение на целта до 2020 година (бел. ред. - 20%) и сме близо до окончателно приемане на законодателството за климата за следващите десет години. Пред нас обаче има предизвикателства – растат емисиите от транспортния сектор, затова утре (8 ноември) ЕК ще представи законопроект за намаляване на специално тези емисии, от 2021 година", каза еврокомисарят по въпросите на климата Мигел Канете.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.