^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Европейският омбудсман: в услуга на прозрачността на ЕС

Дебатът в Европейския парламент бе посветен на отчета на омбудсмана Емили О‘Райли за свършеното през 2016 г и бе последван от приемането на резолюция на Парламента на 16 ноември.

 

Депутатите поискаха омбудсмана да разследва твърдения за сексуален тормоз в институциите на ЕС.

Общо 15 797 граждани са получили съдействие от омбудсмана през 2016 г., показва годишният доклад. Приключените проверки са свързани с достъпа до информация и документи (в 29,6% от случаите), с проблеми при управлението на персонала (28,2%) и с културата на обслужване (в 25% от случаите). Мнозинството от проверките засягат работата на Комисията (58,8%), следват агенциите на ЕС (12,3%), Парламента (6,5%) и Европейската служба за подбор на персонала (5,7%). Най-голям брой оплаквания през 2016 г. са получени от Испания (308), Полша (163) и Белгия (150), а най-много проверки са започнати по сигнали от Белгия (50).

Омбудсманът разглежда сигнали от граждани за административни нередности, дискриминация, злоупотреба с власт, отказ от предоставяне на информация или необосновано забавяне на отговора на европейски институции. Тя също така може да започне проучвания по собствена инициатива, като целта на работата й е да съдейства за постигането на прозрачност и отговорност в действията на институциите. Омбудсманът се избира от Европейския парламент за мандат, който съвпада с парламентарния. От 2013 г. постът се заема от Емили О‘Райли, която преди това е била омбудсман в Ирландия. Как можете да се обърнете към омбудсмана Всеки гражданин или жител на ЕС, както и всяка организация с представителство в ЕС, имат право да подадат жалба до омбудсмана. Не е необходимо този, който подава сигнала, да е лично засегнат от случая. Жалбата трябва да бъде изпратена в рамките на две години, след като съответният човек научава за проблема, и само след като той се е обърнал първо към съответната институция. Европейският омбудсман не разглежда жалби срещу национални или местни власти, нито срещу Европейския съд.

 

Дейността през 2016 г.

 

Допълнителна информация

Доклад на ЕП за годишния отчет на омбудсмана

Гласуване на доклада в комисията по петиции (EN)

Страница на европейския омбудсман

Годишен доклад на омбудсмана за 2016 г.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.