^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Дейности

Дейност 1: Провеждане на работна среща с партньорите за изработване на план за управление на проекта и вътрешен мониторинг
Дейност 2: Представяне на възможностите и ползите от участието на НПО в процеса на взимане на решение и формулиране на политики
Дейност 3: SWOT-анализ на възможностите на неправителствените организации да участват в процеса на формиране на политики и вземане на решение в общините в област Кюстендил и неговото разпространение
Дейност 4: Създаване на НПО Мрежа за област Кюстендил
Дейност 5: Укрепване на капацитета и гарантиране на устойчивост на НПО Мрежата
Дейност 6: Създаване и поддръжка на Граждански център
Дейност 7: Представяне на НПО Мрежата и Гражданския център на кметовете, общинските съвети и общинските администрации в деветте общини на област Кюстендил
Дейност 8: Публичност и визуализация

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.