^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Материали

 

 1. Анализи
 2. Презентации

ПРЕЗЕНТАЦИИ


 1. Ролята на местната администрация при взаимодействие с гражданския сектор
 2. Създаване на НПО мрежа и Граждански център
 3. Участие на НПО в процесите на вземане на решения в България
 4. Включване на гражданските организации в процеса на вземане на решения на местно ниво
 5. Държавата и ролята на гражданското общество в Унгария
 6. Застъпничеството кото форма на гражданско участие
 7. Подобряване на диалога между местните власти и неправителствените организации - опитът на Португалия
 8. Ролята на гражданските организации в подобряване на публичните политики на местно ниво
 9. Системи за управление на местно ниво и взаймодействие с НПО сектора
 10. Сътрудничество Община – НПО Защо, Кога и Как М. Йорданова
 11. Форми на сътрудничество между НПО и местните власти в Европа и света
 12. Финансова устойчивост на НПО сектора в България – изучаване напринципите на финансовото управление и контрол, счетоводна отчетност, одитен процес и планиране на приходите и разходите
 13. Оптимизиране на дейността на НПО мрежата при взаимодействие собщинската администрация – комуникационна политика на НПО с общинските структури, граждани и медииобщинските структури, граждани и медии
 14. Планиране на дейността на НПО
 15. Ефективност на гражданското участие с пример на конкретни казуси
 16. Управление на информацията и комуникациите при НПО сектора
 17. Социално предприемачество

АНАЛИЗИ


 1. Възможностите на неправителствените организации да участват в процеса на формиране на политики и вземане на решение на местно ниво. АНАЛИЗ НА ПРАКТИКИТЕ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ: СЪПОСТАВКА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ
 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.