^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Кръгла маса

На 25 февруари 2017 г. представители на Сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“ взеха участие в Кръгла маса в гр. Крива паланка, Македония на тема „Възможности и предизвикателства за осигуряване на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния район".
Събитието е част от проект „СТЪПКИ - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма”, по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония, съфинансирана от Европейския съюз, реализиращ се от Сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в партньорство със Сдружение "Регионален център за сътрудничество - Спектър", гр. Крива Паланка, Македония.
В рамките на Кръглата маса бяха представени резултати от проведено онлайн проучване и проект на доклад за оценка на възможностите и предизвикателствата за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион. Резултатите бяха представени от доц. Косьо Стойчев, Управител на „Региоплан” ЕООД и завеждащ катедра в СУ „Св. Климент Охридски”. Кратко представяне на целите, дейностите и очакваните резултати на проекта направиха ръководителя на проекта и председател на НЧ „Братство 1869” гр. Кюстендил Иван Андонов и Председателя на партньорската организация от Крива Паланка Методи Цветковски.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.