^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Eвропа одобри нови облекчени правила за командированите работници

Eвропейският парламент (EП) и Съветът се споразумяха за заплащането и условията на труд на командированите работници, съобщиха от ЕП. Предвижда се командироването на работник да може да продължи до 12 месеца, като е възможно срокът да бъде удължен с 6 месеца. Стана ясно, че вече ще се прилагат и правилата за заплащане на приемащата държава за всички командировани работници.

Така например, ако работник от България бъде командирован в Германия, трудът му ще се плаща по условията там. Според предварителното споразумение между евродепутатите и министрите в Съвета на ЕС работниците, временно изпратени в друга държава членка на ЕС, ще получават еднакво заплащане за една и съща работа на едно и също място. Новите правила на ЕС за по-добра защита на работници, командировани в друга държава членка, бяха неофициално договорени  на 19 март от преговарящите в Европейския парламент и Съвета. Преразгледаните правила имат за цел да осигурят по-добра защита за командированите работници и лоялна конкуренция за дружествата.

По-справедливо заплащане 

Съгласно договорения текст всички правила на приемащата държава относно възнагражденията, определени със закон или с колективни трудови договори, ще се прилагат за командированите работници. Преговарящите от страна на Европейския парламент направиха така, че големи представителни регионални или секторни колективни споразумения също могат да бъдат прилагани. Подобряване на условията за работниците Разходите за пътуване, изхранване и настаняване трябва да се заплащат от работодателя и да не се приспадат от заплатите на работниците. Работодателите също така трябва да гарантират, че условията за настаняване на командированите работници са благоприятни и в съответствие с националните правила.
Продължителност на командироването

Продължителността на командироването е определена на 12 месеца, като е възможно срокът да бъде удължен с 6 месеца. След изтичането на този срок работникът ще може да остане в държавата членка, в която е командирован, но ще започнат да се прилагат всички трудови правила на приемащата държава.

Международен пътен транспорт

елементи на преразгледаната директива ще се прилагат и за транспортния сектор, след като влезе в сила съответното секторно законодателство, включено в пакета за мобилност. Дотогава остава в сила текстът на директивата от 1996 г.
От кога ще се прилагат новите правила?

Държавите членки ще имат 2 години да транспонират правилата; след изтичането на този срок те ще трябва да прилагат новите правила.

Следващи стъпки

Предварителното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от постоянните представители на държавите членки на ЕС (КОРЕПЕР) и прието от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент. Преди да влезе в сила, проектодирективата ще трябва да бъде официално одобрена от Парламента и от Съвета.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.