^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Конференция по младежки въпроси в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС

Европейската младежката конференция „Бъдеще в Европа: какво предстои?“ ще събере близо 250 млади хора - делегати от всички държави членки на ЕС, младежки организации и заинтересовани страни от Западните Балкани и страните от Източното партньорство, представители от Европейската комисия, Европейския младежки форум, експерти от министерствата, отговарящи за младежта, както и националните младежки съвети на триото Естония, България и Австрия.

За първи път ще участват и представители на Фонда на ООН за населението (UNFPA) и УНИЦЕФ. 
Европейската младежка конференция е най-значимото събитие на шести цикъл на Структурирания диалог. Участниците ще работят заедно, ще обменят идеи, мнения и виждания за младежките политики на европейско ниво. Целта на форума е да се създаде по-добро партньорство между младите хора и изпълнителната власт, да покаже на практика как младежите могат да влияят върху вземането на решения и формирането на политики.
В резултат от младежката конференция  се очаква да се изготвят т.н. "Европейски младежки цели", които ще послужат като конкретна препоръка към Европейската комисия за следващата Европейска стратегия за младежта.
Конференцията се организира от Министерство на младежта и спорта на България в сътрудничество с българския младежки неправителствен сектор. В нейните рамки ще се проведе и граждански диалог на тема „Младите хора и бъдещето на Европа“, в който ще участват европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Участие в конференцията ще вземе и специалният пратеник по младежките въпроси на ООН – Джайатма Уикраманайе.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.