^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Единадесетте младежки цели, изготвени по време на Европейската младежка конференция, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

През април 2018 г. се проведе Европейската младежка конференция, организирана в рамките на процеса на ЕС "Структурен диалог" и Българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията продължи от 16 до 19.04.2018 г. в София, където присъстваха над 250 човека от 40 страни.

Като резултат от конференцията се изготвиха 11 Европейски младежки цели, които ще послужат като препоръка за следващата Европейска стратегия за младежта и за основа на новата Национална стратегия за младежта в България. През изминалите шест месеца от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, един от основните приоритети бе бъдещето на Европа и младите хора. Република България е първото председателство, което постави като приоритет младите хора на Европа, идващо от фокуса на Министерството на младежта и спорта към качествено младежко развитие.

Младежките цели са резултат от инициативата на ЕК - шести цикъл на Структурния диалог с младежта 2017 – 2018 и представляват възгледите на младите хора в цяла Европа. Финалният продукт от така наречените „Работни Групи“, разпределени по време на Европейската младежка конференция в София и на база на проучване, достигнало до близо 50 000 млади хора из цяла Европа, е вече налице и представлява първите  Европейски младежки цели, които са общо единадесет:

 

1.Свързване на ЕС с младежта;

2.Равенство между всички полове;

3.Приобщаващи общества;

4.Информация и конструктивен диалог;

5.Психично здраве и благоденствие;

6.Подпомагане развитието на младите хора от малките населени места;

7.Качествена работа за всички;

8.Качествено учене; 9.Пространство и участие за всеки;

10.Устойчива и зелена Европа;

11.Младежки и eвропейски програми.

За България младите хора са не само бъдещето, но и настоящето.

 

Може да прочетете 11-те младежки цели ТУК.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.