^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕП прие влизащите в ЕС без визи да подлежат на проверка преди пребиваването си

Европейският парламент (ЕП) одобри въвеждането до 2021 г. на европейска система за задължителна онлайн регистрация (ETIAS), според която граждани на страни, които имат споразумение за безвизов режим с държавите от ЕС, са длъжни да се подложат на проверка за безопасност и да получат съответните сертификати преди пътуването си.  Гражданите на повече от 60 държави и територии ще трябва да попълнят електронен въпросник преди пътуването, като посочат информация за себе си, целта на пътуването и маршрута.

 

 

Въз основа на резултатите от проверката, която ще струва 7 евро (безплатно само за лица на възраст под 18 и над 70 години), пътникът ще получи сертификат за период от 3 години. Ще е необходимо и да се посочва цялата информация за подвеждане под наказателна и административна отговорност през последните 10 години. Ако в прилежащия списък на просителя фигурира престъпление, свързано с тероризъм, за него упоменатото време ще бъде 20 години. "Всяка молба ще бъде автоматично проверявана чрез всички налични бази данни, включително за това дали документът за заминаване не е бил изгубен или откраднат, дали няма заповед за арест на лицето", се казва в прессъобщението на ЕП.

„Болшинството от кандидатите за пътуване ще получават разрешение практически незабавно". Ако обаче кандидатът даде положителен отговор на въпроса за криминално минало или потвърди факта за пребиваване в гореща точка, въпросникът му ще бъде проверяван ръчно. Специалисти ще дават индивидуална оценка за това колко голяма заплаха представлява такъв човек от гледна точка на безопасността, миграционното законодателство или епидемиологичния контрол. Съответната резолюция  е одобрена в Страсбург с 494 гласа "за" и 115 "против" и 30 "въздържали се". Сега решението трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС и ще влезе в сила след публикуването му в Официалния вестник на ЕС.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.