^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕВРОСТАТ - Земеделие: професия със сравнително малко млади фермери

По данни на ЕВРОСТАТ през 2016 г. в ЕС работят 10,3 милиона души, които работят като ръководители на земеделски стопанства. 

Средната възраст на земеделските стопани е много по-висока от възрастовия спектър; една трета (32%) от земеделските стопани в ЕС са на възраст 65 години или повече. Само 11% от земеделските стопани в ЕС са млади фермери на възраст под 40 години.
Младите фермери бяха особено малко и далеч в Кипър (3,3% от всички мениджъри на ферми), Португалия (4,2%) и Обединеното кралство (5,3%). Те са по-често срещани в Австрия (22,2%), Полша (20,3%) и Словакия (19,0%).
Независимо от това, най-младите мениджъри на земеделски стопанства са склонни да имат по-големи ферми по отношение на площта, добитъка и стандартното производство, отколкото най-старите (над 65-годишна възраст).
Професията на фермерите е доминирана от мъже, като само около трима от десетте (29%) мениджъри на ферми в ЕС са жени. Делът на младите ръководители на стопанства, които са били жени, все още е по-нисък (23%).

Допълнителна информация по тази тема може да бъде намерена в съобщение от 28 юни 2018 г.

За повече информация ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.