^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕП поиска гаранции за равно заплащане на жените

Европейския парламент (ЕП) призовава Европейската комисия (ЕК) да представи амбициозна стратегия за равенство между половете, която да включва обвързващи мерки за преодоляване на разликата в заплащането между жените и мъжете.

В резолюция, приета днес с 493 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 79 гласа „въздържал се“, ЕП приветства ангажимента на новия председател на ЕК да направи „равното възнаграждение за равностоен труд“ основополагащ принцип на новата стратегия за равенство между половете, която се очаква да бъде представена през март.
С цел справяне с първопричините за разликата в заплащането и гарантирането на равнопоставеното участие на жените в пазара на труда, ЕП призовава държавите членки да инвестират в образованието и грижите в ранна детска възраст, както и да предоставят услуги за добри условия на труд, съобразени с нуждите на семейството. Посочвайки, че разликите в заплащането между мъжете и жените са двойно по-големи при пенсионерите, евродепутатите призовават за предоставянето на адекватни средства за възрастните жени, като отпускане на кредит при нужда от получаване на социални грижи, адекватни минимални пенсии и предоставяне на пенсии за преживял съпруг. Образованието през целия живот и професионалното обучение за жени трябва да гарантират достъпа им до висококачествена заетост и възможности. По-специално евродепутатите призовават за насърчаване на предприемачеството, образованието в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, цифровото образование и финансовата грамотност за момичетата от ранна възраст с цел борба със съществуващите образователни стереотипи и гарантиране на навлизането на повече жени в развиващите се и добре платени сектори. Според Европейската комисия, разликата в заплащането между жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава 16 %, със значителни , като разликата при пенсионерите е около 37%.

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.