^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

НПО мрежа

НПО мрежата обединява 30 неправителствени организации от област Кюстендил.
Тя е регистрирана спрямо действащото законодателство в Република България и се управлява от НЧ „Братство 1869" гр. Кюстендил - водеща организация по проекта.
Целите на мрежата са:
• да се улесни и канализира комуникацията с общинските структури;
• да повиши експертната аргументация на предоставяните препоръки, правените изводи и отстояваните позиции;
• да създаде предпоставки за по-ефективна работа с НПО сектора в област Кюстендил не само по настоящия проект, но и по други инициативи за повишаване на организационния и функционален капацитет;
• да бъде отчетлив партньор на общините в област Кюстендил при разрешаването на чувствителни въпроси, чието решение се нуждае от широк обществен консенсус и ясно, точно и безпристрастно запознаване на обществеността с реалните параметри на дадено решение или политика на местната власт;
• да обедини гражданите от областта около определени каузи чрез създадената интернет платформа и увеличаване на чувствителността им към актуални политики и решения на местната власт;
• да създаде предпоставки за насърчаване на сътрудничеството между НПО в областта, заздравяване и развитие на националните и европейските контакти с организации с цел трансфер на ноу-хау и добри практики;
• да спомогне препоръките към взетите решения и предприетите политики на отделни НПО и граждани да получат по-голяма чуваемост и представителност; след като бъдат подкрепени и доразвити от Мрежата;
• да създаде предпоставки за иницииране на диалог от страна на местната власт с неправителствените органзации;
• да бъде надежден партньор и медиатор в комуникацията с НПО сектора.
Определени са ясни принципи на функциониране на мрежата, сферите й на участие, функциониране и взимане на решения, вътрешните канали за комуникация, външните канали за комуникация с общинските структури и начина за получаване на информация от Гражданския център.
Селекцията на НПО, които да бъдат представени в мрежата, е направена от НЧ „Братство 1869" на базата на отлично познаване на НПО сектора в областта и ясно обособени критерии:
• проявен интерес към развитието на мрежата на базата на попълнени анкетни карти след информационната среща;
• сфера на дейността на НПО – целта е да бъдат застъпени следните тематични области:
1) икономика и финанси
2) екология и природни ресурси
3) малцинства и защита на човешките права
4) младежи
5) хора в неравностойно пложение
• териториален обхват – за да се гарантира представителност на НПО Мрежата -
в цялата област са включени организации от всичките девет общини на област Кюстендил
• активност – въз основа на реализирането на редица проекти с участието на НПО от област Кюстендил
След приключването на проекта е предвидено НПО Мрежата да приема и нови членове на база на изявено желание и подадено писмено искане, което ще бъде разглеждано от представител на НЧ „Братство 1869", ангажиран с организационното осигуряване на Мрежата.

За контакти:
Читалище „Братство 1869"
гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий" №11,
тел: 078/52 63 95,
www.netngo.net

НПО мрежата е създадена по проект: „Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт".
Договор № 129/27.10.2014

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.