^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Очаквани резултати

 • Проведена информационна среща с представители на НПО от област Кюстендил на тема „Запознаване с наличните и нови възможности за участие в процесите на формулиране на политики и вземане на решения", насочена към насърчаването на гражданското участие чрез по-добра информираност.
 • Проведена информационна среща с вземащите решения на местно ниво - кметове членове на общинските съвети и представители на административните структури от деветте общини на област Кюстендил на тема „Принципи на добро управление на местно ниво и ползи от гражданското участие във формирането на политики и взимането на решения".
 • Засилена комуникация и създадени нови канали за взаимодействие между НПО и гражданите в област Кюстендил и местните власти;
 • Активизирано участието на НПО в процеса на взимане на решения и формирането на политики, чрез представяне на добри практики от България и други европейски страни.
 • Изготвен и разпространен SWOT анализ на тема „Възможностите на Неправителствените организации да участват в процеса на формиране на политики и вземане на решение в общините в област Кюстендил";
 • Създадена НПО Мрежа, която спомага за обединението на гражданските организации и изградени предпоставки за по-ефективна работа с НПО сектора в област Кюстендил за повишаване на организационния и функционален капацитет.
 • Улеснена обмяна на добри практики в дейността на неправителствените организации от област Кюстендил и повишен капацитет относно застъпничеството на определени препоръки и становища по отношение на политики и решения на местната власт.
 • Създадени предпоставки за насърчаване на сътрудничеството между НПО в областта, заздравени и развити национални и европейски контакти с организации за трансфер на ноу-хау и добри практики.
 • Проведено двудневно 4-модулно обучение за участниците в НПО мрежата за повишаване капацитета на участващите организации по отношение на организационното управление и въведени иновативни практики в работата на НПО за подобряване на тяхната финансова и организационна устойчивост. Стимулирани неправителствените организации от област Кюстендил за работа с доброволци и за провеждане на доброволчески инициативи по общественозначими каузи.
 • Създаден Граждански център, който е свързващото звено между НПО Мрежата и гражданите, по отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и вземане на решения от общините в област Кюстендил.
 • Създадена интернет платформата по проекта, популяризираща проекта и дейността на НПО Мрежата и Гражданския център, която е достъпна за НПО и граждани от други области на страната.
 • Проведени девет работни срещи с кметовете, общинските съвети и общинските администрации в деветте общини на област Кюстендилна за иницииране на диалог между НПО Мрежата и общинските структури.
 • Изработени и разпространени материали за визуализация и публичност на дейностите по проекта
 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.