^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Цели

Цел на проекта:
Проектът ще засили комуникацията и ще създаде нови канали за взаимодействие между НПО и гражданите в област Кюстендил и местните власти.
Предвиждат се следните стъпки:

 • оценка и съпоставка на съществуващите практики за гражданско участие в национален и международен план;
 • изграждане на мрежа от НПО, чиито експертен потенциал ще бъде доразвит и профилиран;
 • съзряването на мрежата ще доведе до създаването на Граждански център, който ще има ролята на медиатор в комуникацията с местните власти, като акумулира и моделира предложения и сигнали от НПО и граждани, за да бъдат отразени при взимането на решения и определянето на политики от местните власти. Ще бъде мост за обратна комуникация по инициатива на местните власти.

Специфична цел:

 • Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво

Целева група:

 • Вземащите решения
 • Служители в публичната администрация
 • НПО
 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.